ALGEMENE VOORWAARDEN ZOEF FIETSEN (BE 0766.872.003)

De bestelling en verkoop van producten via www.zoeffietsenmaker.be wordt u aangeboden door de onderneming-natuurlijke persoon Pieter-Jan Pauwels met als zetel Ledestraat 54, 9968 ASSENEDE en als ondernemingsnummer 0766.872.003 handel drijvend onder de naam ‘Zoef Fietsen’ (hierna ZOEF).

Onder “Koper” wordt elke natuurlijke persoon of rechtspersoon begrepen die een of meerdere product(en) aankoopt via de webshop alsook iedere bezoeker van de webshop.

Via de website kan u ook een afspraak maken om de fietsenmaker ZOEF te boeken om langs te komen op locatie of een afspraak te maken in het atelier van ZOEF.

Onder “Klant” wordt elke natuurlijke persoon of rechtspersoon begrepen die een dergelijke afspraak maakt via www.zoeffietsenmaker.be.

Artikel 1 Voorwerp

1.1. Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op al de verkopen aangeboden op en gerealiseerd via de webshop www.zoeffietsenmaker.be of andere overeenkomsten tot stand gekomen via de webshop. 

Door het plaatsen van een bestelling via de webshop verklaart de Koper kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en aanvaardt de Koper de algemene voorwaarden middels het aanklikken van een daartoe bestemd vakje.

De verkoopovereenkomst tussen ZOEF en de Koper komt slechts tot stand nadat de bestelling van de (potentiële) Koper uitdrukkelijk wordt aanvaard door ZOEF die de Koper hiervan schriftelijk op de hoogte stelt.

1.2. Door het boeken van een afspraak via de website én na de uitdrukkelijke en schriftelijke bevestiging door ZOEF van deze afspraak, is de Klant gebonden door artikel 3 van deze algemene voorwaarden. Tijdens de afspraak en na de ondertekening van de werkbon zoals uiteengezet in artikel 3.4. zijn de algemene voorwaarden van herstelling van toepassing zoals opgenomen in artikel 11.

Door het maken van een afspraak via de webshop verklaart de Klant kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en aanvaardt de Klant de algemene voorwaarden middels het aanklikken van een daartoe bestemd vakje.

De afspraak tussen ZOEF en de Klant komt slechts tot stand nadat de afspraak van de (potentiële) Klant uitdrukkelijk wordt aanvaard door ZOEF, die de Koper hiervan schriftelijk op de hoogte stelt.

1.3. ZOEF en de Koper/Klant komen uitdrukkelijk overeen dat middels elektronische weg een geldige overeenkomst tot stand komt in hogervermelde gevallen.

1.4. De Koper/Klant is vanaf de totstandkoming van de overeenkomst gehouden tot de bepalingen van deze algemene voorwaarden, gezien deze integraal deel uitmaken van de overeenkomst. 

ZOEF behoudt zich het recht voor de bestelling/afspraak niet te aanvaarden of desgevallend de overeenkomst te ontbinden zonder hiervoor aan de Koper/Klant enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, doch mits terugbetaling van de eventueel reeds door de Koper betaalde sommen.

1.5. ZOEF verbindt zich ertoe de diensten te verlenen naar best vermogen. ZOEF zal alle mogelijke middelen aanwenden om haar verbintenissen te voldoen, echter zonder dat deze verbintenissen kunnen begrepen worden als resultaatverbintenissen.

Artikel 2. Intellectuele rechten 

2.1. ZOEF behoudt alle intellectuele rechten op alle producten en diensten die zij aanbiedt. De Koper erkent dat zij geen enkel recht verwerft op deze producten in het kader van de overeenkomst.

Tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk en in een ondertekende overeenkomst anders bepaald, kan een bestelling van goederen en/of diensten op geen enkele manier beschouwd worden als een gehele of gedeeltelijke overdracht van rechten op deze producten en/of diensten, noch op de door ZOEF of de door haar ressorterende organisaties gedeponeerde woord- of beeldmerken. 

Artikel 3. Het maken van een afspraak via www.zoeffietsenmaker.be

3.1. Indien de Klant het contactformulier “Afspraak maken” invult op de website, zal de Klant gecontacteerd worden door ZOEF inzake het vastleggen van de afspraak in onderling akkoord. Na de schriftelijke bevestiging door ZOEF van de afspraak, is deze bepaling van de algemene voorwaarden van toepassing.

De afspraak kan worden gemaakt op het adres opgegeven door de Klant of in het atelier van ZOEF op het adres zoals vermeld op de website. 

3.2. Annuleringsvoorwaarden

De afspraak kan geannuleerd worden tot uiterlijk 24 uur voor het moment van de afspraak en dit middels een uitdrukkelijke en schriftelijke bevestiging van ZOEF van de annulering. 

Indien de Klant nalaat tijdig en dus nalaat uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak, de afspraak te annuleren, zal de Klant ZOEF een forfaitaire schadevergoeding van 50 EUR verschuldigd zijn.

Indien de Klant niet aanwezig is op de locatie en op het moment van de afspraak zal de Klant ZOEF een forfaitaire schadevergoeding van 50 EUR verschuldigd zijn, meer de gemaakte verplaatsingskosten volgens het geldende tarief.

Indien ZOEF zelf afwezig is op het afgesproken tijdstip heeft de Klant, behoudens overmacht in hoofde van ZOEF, of tenzij ZOEF de Klant op de hoogte heeft gebracht van een onvoorziene vertraging of annulering, eveneens recht op een forfaitaire schadevergoeding van 20 EUR.

3.3. Afspraak op het door de Klant opgegeven adres 

Indien ZOEF tijdens het verlenen van de diensten op het door de Klant opgegeven adres van mening is dat de diensten niet ter plaatse kunnen worden uitgevoerd en de diensten moeten worden verdergezet in het atelier van ZOEF, kan ZOEF het te herstellen goed (hierna: de Fiets) meenemen naar haar atelier. 

3.4. De uit te voeren diensten en aan te kopen producten

Voorafgaand aan de afspraak kan de Klant te allen tijde de prijslijst raadplegen zoals gepubliceerd op de website www.zoeffietsenmaker.be. Deze prijslijst omvat de gemiddelde prijzen die gehanteerd worden bij de uitvoering van de diensten en te gebruiken/te vervangen onderdelen. Deze prijzen zijn uiteraard onder voorbehoud van het exact model van de Fiets, de concrete omstandigheden en de gevraagde diensten.

Voorafgaand aan het uitvoeren van de diensten, zal ZOEF aan de Klant een werkbon overmaken met daarop een overzicht van de nodige diensten en de aan te kopen producten. Indien de Klant hiermee akkoord gaat, zal zij deze werkbon ondertekenen. Enkel op basis van een ondertekende werkbon ontstaat er een overeenkomst tussen de Klant en ZOEF omtrent de aankoop van de opgenomen producten en de te verlenen diensten.

Op de achterzijde van de werkbon staan de algemene voorwaarden van herstelling die van toepassing op deze overeenkomst. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel van deze algemene voorwaarden en worden hier dan ook volledig opgenomen in artikel 11.

Artikel 4. De prijzen 

4.1. De Koper verbindt zich ertoe bij de bestelling van het product tot de betaling van de prijs zoals aangegeven op de website en vermeld in de schriftelijke bevestiging van ZOEF. De prijzen vermeld op de website zijn inclusief btw en exclusief enige bijkomende kosten. 

De bijkomende kosten (onder andere leveringskosten, verpakkingskosten, bijkomende taksen) zijn afhankelijk van de concrete omstandigheden van de bestelling. De prijzen zoals weergegeven op de website zijn slechts benaderingen en zijn niet bindend voor ZOEF.

De kosten zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging van ZOEF, zijn de kosten verbonden aan de bestelling en moeten betaald worden door de Koper. 

4.2. De prijzen op de website kunnen steeds eenzijdig worden gewijzigd door ZOEF. Voor een bestelling geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling, tenzij de prijs een kennelijke vergissing uitmaakt waarvan elk voorzichtig persoon zou opmerken dat deze een grove vergissing uitmaakt.

De Koper erkent dat zij geen enkel recht kan putten uit een voorgaande of latere wijziging van de prijs vermeld op de website.

Het product zal slechts worden geleverd aan de Koper indien de volledige prijs betaald is.

4.3. De producten blijven eigendom van ZOEF tot dat de prijs volledig en definitief betaald is door de Koper. Op dat moment gaat het eigendom en risico over naar de Koper.

Artikel 5. Facturatie en betaling

5.1. Voor de bestelling van producten via de webshop zijn er volgende betaalmogelijkheden voorzien:

  • met kredietkaart: Visa, Mastercard;
  • via internetbankieren: Bancontact/Mister Cash;
  • via bankoverschrijving.

Bij gebruik van hogervermelde betalingssystemen dient de Koper uiteraard ook de eventuele voorwaarden van de betrokken beheerders te respecteren, gezien ZOEF geen partij is in de relatie tussen de Koper en de beheerder van het betaalsysteem en hier dus ook geen enkele aansprakelijkheid kan oplopen.

5.2. Bij niet of onvolledige betaling van de factuur van ZOEF op de vervaldag zal de Koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een verwijlinterest verschuldigd zijn van 5%. Bijkomend zal de Koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd zijn van 20 EUR per onbetaalde factuur en dit onverminderd het recht van ZOEF haar hogere schade te bewijzen en onverminderd eventuele kosten van aanmaning en gerechtskosten.

Indien de Koper een onderneming is, zal bij niet of onvolledige betaling van de facturen van ZOEF van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn 8% en een schadevergoeding van 10%, met een minimum van 50 EUR per onbetaalde factuur, dit onverminderd het recht van ZOEF haar hogere schade te bewijzen en onverminderd eventuele kosten van aanmaning en gerechtskosten.

5.3. De vergoedingen worden verder verhoogd met de kosten van de aangetekende zendingen die ten aanzien van de Koper worden verzonden. 

5.4. In het geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen van ZOEF onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6. De levering

6.1. De bestelde producten worden opgestuurd naar het verzendingsadres dat wordt opgegeven bij de bestelling door de Koper (thuisadres of ander adres). ZOEF heeft geen enkele verbintenis om dit adres na te kijken of enige spellingsfouten te verbeteren. 

6.2 Uiteraard stelt ZOEF alles in het werk binnen een zo kort mogelijke termijn de producten te leveren. De op de webshop aangegeven levertijden zijn slechts indicatief. 

6.3 Werden de bestelde goederen niet binnen de 30 dagen geleverd, dan kan een bijkomende termijn worden afgesproken tussen Koper en ZOEF. Bij ontstentenis van bijkomende termijn wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden en zal de verkoper de eventueel ontvangen betaling binnen de 30 dagen terugbetalen.

Artikel 7. Herroepingsrecht

7.1 Het herroepingsrecht is enkel van toepassing voor de aankoop via de webshop door natuurlijke personen of rechtspersonen die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten verwerven of gebruiken.

Artikel VI. 47 en volgende van het Wetboek Economisch Recht, laat de consument toe om binnen de 14 dagen na ontvangst van het product ZOEF te berichten dat hij van de verkoop afziet. De consument kan de overeenkomst binnen deze termijn herroepen zonder opgave van redenen.

7.2 ZOEF vergoedt de consument alle ontvangen betalingen inclusief de leveringskosten binnen de 14 dagen nadat zij door de consument geïnformeerd werd van de beslissing tot herroeping. De terugbetaling zal pas kunnen plaatsvinden vanaf het moment dat ZOEF de goederen ontvangen heeft conform artikel 7.3. 

De kosten van levering worden niet terugbetaald indien de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering heeft gekozen dan de goedkoopste aangeboden standaardlevering. 

7.3 De goederen moeten bij herroeping binnen een nieuwe termijn van 14 dagen na die berichtgeving op kost van de Koper in de oorspronkelijke verpakking, samen met alle toebehoren, de eventuele gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon teruggestuurd worden naar: ZOEF FIETSEN, Ledestraat 54, 9968 ASSENEDE. 

7.4 Onvolledige, beschadigde, door de consument gebruikte of bevuilde goederen worden teruggenomen, behoudens de mogelijkheid om een schadevergoeding te eisen die overeenstemt met de waardevermindering die het goed ingevolge de beschadiging, onvolledigheid of het gebruik ondergaan heeft.

7.5. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op: de levering van producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen, de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling door de consument is verbroken.

Artikel 8. Aansprakelijkheid – garantie

8.1. ZOEF is enkel aansprakelijk voor haar opzet en haar zware fout bij het uitvoeren van de overeenkomst en bij het aanbieden van haar diensten. Ook elke aansprakelijkheid van ZOEF voor indirecte of gevolgschade, zoals, zonder limitatief te zijn, verlies van omzet of marge, inactiviteit, stopzetting van productie of dienstverlening, is in die zin uitdrukkelijk uitgesloten.

8.2. Een vordering tot schadevergoeding dient zoals bepaald in 8.1. door de Klant/Koper aan ZOEF schriftelijk ter kennis worden gesteld uiterlijk binnen een termijn van 30 dagen nadat de Klant/Koper kennis had van de feiten op basis waarvan de Klant/Koper haar vordering instelt dan wel binnen een termijn van 30 dagen nadat de Klant/Koper redelijkerwijs in kennis had moeten zijn van de schade verwekkende feiten.

8.5. Iedere leveringstermijn die bij de bestelling wordt opgegeven is louter indicatief en bij benadering. De leveringstermijnen zijn niet bindend voor ZOEF, tenzij anders bedongen in de bijzondere voorwaarden. 

Het niet nakomen van de overeengekomen leveringstermijnen, welke ook de oorzaak van de vertraging, geeft dan ook in geen geval recht tot beëindiging van de overeenkomst of tot enigerlei schadevergoeding ten aanzien van de Klant/Koper, tenzij in het geval zoals beschreven in artikel 6.3.

8.6. ZOEF is in alle gevallen slechts aansprakelijk ten belope van de vergoedingen die de Klant/Koper haar heeft betaald met betrekking tot de dienst/product waarbij de Klant/Koper beweert schade te lijden.

8.7. ZOEF wordt bevrijd van haar verbintenissen in geval van overmacht, zonder dat de Klant/Koper enig recht verkrijgt op een vergoeding en dit zolang de oorzaak en/of de gevolgen van de overmacht bestaan. Als overmacht worden uitdrukkelijk, zonder limitatief te zijn, beschouwd: brand, technische stoornissen, materiële defecten van het materiaal van ZOEF en andere situaties die de activiteiten van ZOEF ernstig bemoeilijken of onmogelijk maken en die niet aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 9 Gegevensverwerking

9.1. Wat betreft de verwerking van de persoonsgegevens ten behoeve van de diensten, zal ZOEF optreden als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016 en de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of vervangen.

9.2 ZOEF verwerkt de persoonsgegevens van de Klant/Koper hoofdzakelijk op basis van contractuele noodzaak en haar gerechtvaardigd belang als onderneming. 

9.3 Deze gegevens betreffen hoofdzakelijk: identificatiegegevens, financiële gegevens, professionele gegevens en eventueel persoonlijke kenmerken.

9.4 De Klant/Koper heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan ZOEF te richten.

9.5 ZOEF verbindt zich ertoe om binnen een termijn van één maand de Klant/Koper van een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het (de) verzoek(en) en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. Dit antwoord moet op gemotiveerde wijze aangeven waarom ZOEF (niet) ingaat op het (de) gevraagde verzoek(en) van de Klant/Koper.

9.6 Het verzoek is in beginsel kosteloos. In het geval van buitensporige of kennelijk onredelijke verzoeken behoudt ZOEF zich het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de (administratieve) kosten waarmee het inwilligen van het (de) verzoek(en) gepaard gaat/gaan.

9.7 De verwerkingsactiviteiten, de doeleinden waarvoor ZOEF gegevens verwerkt en de rechten die in dit kader aan de Klant worden verleend, worden nader beschreven in het privacy- en cookiebeleid dat terug te vinden is op www.zoeffietsenmaker.be.

9.8 Bovenstaande bepalingen kaderen o.m. in rechten en verplichtingen verkregen en opgelegd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming, te raadplegen via https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A32016R0679

9.9 Voor alle andere verzoeken of vragen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van de Klant kan hij of zij contact opnemen via zoeffietsenmaker@gmail.com. 

Artikel 10 Algemene voorwaarden van herstelling

10.1. Deze bepalingen zijn van toepassing op de overeenkomst die tussen de Klant en ZOEF wordt afgesloten door de ondertekening van de werkbon.

10.2. Uitvoering van de herstelling

ZOEF zal na het ondertekenen van de werkbon de nodige middelen aanwenden om de afgesproken diensten uit te voeren en de gevraagde herstellingen te verrichten op de locatie gekozen door de Klant. 

Indien het voor ZOEF wenselijk is om de diensten in haar atelier te verrichten gelet op de aard van de herstelling en/of de nodige materialen, zal de Klant toestemmen dat ZOEF de Fiets zal meenemen naar haar atelier. De Klant zal op de hoogte worden gebracht wanneer de Fiets klaar is en wanneer hij deze mag ophalen. 

Indien de Klant zich hiertegen verzet, zal ZOEF niet gehouden zijn de herstelling verder uit te voeren en de diensten zoals opgenomen in de werkbon verder te verrichten. De Klant zal op dat moment ZOEF vergoeden voor de reeds uitgevoerde diensten, gebruikte materialen en gemonteerde producten/onderdelen. 

Indien de Klant prestaties wenst te laten uitvoeren door ZOEF tijdens de herstelling zonder dat deze diensten of onderdelen vermeld zijn op de werkbon dan zullen deze prestaties of onderdelen afzonderlijk worden aangerekend volgens de op dat moment geldende tarieven van ZOEF. De geschatte prijzen zijn steeds aanwezig op de website www.zoeffietsenmaker.be, onder voorbehoud uiteraard van het model en staat van de Fiets.

10.3. De nodige producten (onderdelen)

Met betrekking tot de producten/onderdelen zoals opgenomen op de werkbon, wordt door de ondertekening van de werkbon een koop-verkoopovereenkomst gesloten tussen de Klant en ZOEF. 

De eigendom van deze goederen gaat over van ZOEF naar de Klant vanaf het moment dat deze producten/onderdelen op de Fiets worden gemonteerd. Vanaf deze eigendomsoverdracht draagt de Klant het risico.

ZOEF is niet aansprakelijk voor de niet-beschikbaarheid van de nodige producten/onderdelen en de Klant heeft geen recht op een vergoeding indien deze niet voorradig zijn. ZOEF brengt de Klant steeds op de hoogte van de geschatte levertijd of beschikbaarheid indien een product/onderdeel niet voorradig is, zonder dat deze enige verplichting teweegbrengt in hoofde van ZOEF. 

10.4. Verplaatsingskosten

Indien de locatie van de afspraak zoals opgegeven door de Klant in een straal van maximaal 5 kilometer rond OOSTAKKER ligt, zullen er geen verplaatsingskosten worden aangerekend.

Vanaf de locatie van de afspraak zoals opgegeven door de Klant buiten de straal van 5 kilometer rond OOSTAKKER ligt, zal er een verplaatsingskost aangerekend worden van […] EUR per kilometer (heen en terug). 

10.5. Prijzen en betaling

Online op de website www.zoeffietsenmaker.be is een prijslijst beschikbaar met de geschatte prijzen per onderdeel/product en de prijs per werkuur. Deze prijzen zijn indicatief en onder voorbehoud van het model van de Fiets en de concrete omstandigheden.

De prijzen zoals opgenomen op de werkbon zijn de werkelijke prijzen en maken deel uit van de overeenkomst tussen de Klant en ZOEF.

De betaling zal geschieden onmiddellijk na de herstelling en kan gebeuren zowel cash als via Bancontact. 

In het geval van artikel 11.2, tweede lid en dus wanneer de Fiets door ZOEF wordt meegenomen naar het atelier, zal een voorschot verschuldigd zijn van 20% van de totale prijs zoals opgenomen op de werkbon.

Bij niet of onvolledige betaling op de dag van de herstelling zal de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een verwijlinterest verschuldigd zijn van 5%. Bijkomend zal de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd zijn van 20 EUR per onbetaalde factuur en dit onverminderd het recht van ZOEF haar hogere schade te bewijzen en onverminderd eventuele kosten van aanmaning en gerechtskosten.

10.6. Aansprakelijkheid 

ZOEF is enkel aansprakelijk voor haar opzet en haar zware fout bij het uitvoeren van de herstellingen. Ook elke aansprakelijkheid van ZOEF voor indirecte of gevolgschade is in die zin uitdrukkelijk uitgesloten.

ZOEF is in alle gevallen slechts aansprakelijk ten belope van de vergoedingen die de Klant haar heeft betaald met betrekking tot de dienst/product waarbij de Klant beweert schade te lijden.

De herstellingstermijnen die door ZOEF worden aangereikt, zijn steeds indicatief en onder voorbehoud van externe omstandigheden. De Klant kan geen enkel recht putten uit deze indicatieve termijnen.

ZOEF wordt bevrijd van haar verbintenissen in geval van overmacht, zonder dat de Klant/Koper enig recht verkrijgt op een vergoeding en dit zolang de oorzaak en/of de gevolgen van de overmacht bestaan. Als overmacht worden uitdrukkelijk, zonder limitatief te zijn, beschouwd: brand, technische stoornissen, materiële defecten van het materiaal van ZOEF en andere situaties die de activiteiten van ZOEF ernstig bemoeilijken of onmogelijk maken en die niet aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 11 Slotbepalingen

11.1. Deze algemene voorwaarden van ZOEF vormen samen met de schriftelijke bevestiging van de bestelling of afspraak en desgevallend de werkbon de volledige overeenkomst die de Klant/Koper en ZOEF zijn aangegaan met betrekking tot het voorwerp ervan. Zij vervangt alle vorige afspraken met betrekking tot haar voorwerp en alle voorafgaande besprekingen en afspraken die zij hebben gemaakt met betrekking tot haar voorwerp die niet hun weerslag hebben gevonden in de overeenkomst, zullen de Koper/Klant en ZOEF niet binden. De algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden van de Klant/Koper zijn in geen geval van toepassing in de relatie tussen de Klant/Koper en ZOEF.

De hiërarchie tussen de verschillende voorwaarden is als volgt: (1) de bijzondere voorwaarden in de schriftelijke bevestiging of op de werkbon, (2) de algemene voorwaarden van ZOEF.

11.2. De bepalingen van de volledige overeenkomst tussen de Klant/Koper en ZOEF zijn deelbaar en indien één of meer van deze bepalingen ongeldig worden verklaard, dan zal dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aantasten. 

Indien een bepaling als overmatig ruim of nietig wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet. Indien een bepaling als volledig ongeldig wordt beschouwd, zal de bepaling vervangen worden door een bepaling die zo dicht mogelijk het economische effect en de bedoeling van de partijen van de ongeldig verklaarde bepaling benadert.

11.3. De relatie tussen de Klant/Koper en ZOEF wordt beheerst door het Belgisch recht. Voor kennisname van geschillen voortvloeiend uit de interpretatie, de uitvoering of de beëindiging van deze relatie, zullen enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement van de zetel van ZOEF bevoegd zijn, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Wie zijn we

Voorgestelde tekst: Ons site-adres is: https://zoeffietsenmaker.be.

Reacties

Voorgestelde tekst: Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Voorgestelde tekst: Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies

Voorgestelde tekst: Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je "Herinner mij" selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Voorgestelde tekst: Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Met wie we jouw gegevens delen

Voorgestelde tekst: Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Hoe lang we jouw gegevens bewaren

Voorgestelde tekst: Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Voorgestelde tekst: Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw gegevens naartoe sturen

Voorgestelde tekst: Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.

Save settings
Cookies settings